Escola Bressol "El Putget", Marmellà, Barcelona

Any: 2009
Arquitecte: M. Vidal

Estructura:
▪︎ Pòrtics de jàsseres cantell de formigó armat.
▪︎ Forjat unidireccional de prelloses.
▪︎ Pilars de formigó armat.

 

 

‹enrere